KULUTUS- JA PÄÄSTÖMITTAUKSET

Euroopassa autojen päästö- ja kulutusmittauksissa käytetty NEDC-päästömittausstandardi  on vaihtunut uuteen WLTP-standardiin.

Mitä WLTP-testaustapa tarkoittaa?

WLTP

Kun uusi ajoneuvomalli tuodaan markkinoille, sille tehdään useita testejä, joilla varmistetaan että ajoneuvot ovat kaikkien määräysten mukaisia.

Polttoaineen kulutuksen ja erilaisien päästöarvojen testaus tehdään laboratoriossa standardien mukaisissa olosuhteissa erityisien ajosyklien perusteella. Laboratoriostandardeilla varmistetaan testien toistettavuus ja tulosten vertailukelpoisuus ja annetaan kuluttajille mahdollisuus vertailla eri automalleja. Lukemia ei pidä ymmärtää odotettavissa oleviksi arvoiksi.

Syyskuun alussa vuonna 2017 voimaan tullut uusi maailmanlaajuinen yhdenmukaistettu kevyiden ajoneuvojen testausmenettely WLTP (Worldwide Harmonised Light-duty Vehicles Test Procedure) korvasi aiemmin käytössä olleen NEDC (New European Driving Cycle) -ajosyklin.

Renault Clio, WLTP

NEDC (New European Driving Cycle)

Aiemmin käytetty NEDC on eurooppalainen testistandardi henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineen kulutuksen ja päästöjen mittaamiseen. Tämän syklin sisältö ei kuitenkaan enää vastaa nykyisiä ajotapoja ja erilaisia tietyyppien etäisyyksiä. NEDC-testin keskinopeus on vain 34 km/h, kiihdytykset ovat varovaisia ja suurin nopeus on vain hetken ajan 120 km/h.

WLTP

WLTP käyttää uutta Worldwide harmonised Light-duty vehicle Test Cycles (WLTC) -testimenetelmää henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutuksen, hiilidioksidin ja muiden päästöjen mittaamiseen. Uusi mittaussykli tarjoaa kuluttajille realistisempaa tietoa, joka vastaa paremmin ajoneuvon päivittäistä käyttöä. Testi on kuitenkin edelleen laboratoriotesti, eikä kaikkia oikean ajotilanteen asioita ole voitu huomioida, joten lukemissa on edelleen eroja oikean elämän ajosuoritteeseen verrattuna.

Uusi WLTP-menettely sisältää luonteeltaan dynaamisemman ajoprofiilin, jossa on merkittävämpiä kiihdytyksiä. Suurin nopeus on 131,3 km/h, keskimääräinen nopeus on 46,5 km/h ja testin kokonaisaika on 30 minuuttia. Ajettavan matkan pituus on pidennetty 23,25 kilometriin. WLTP-testi koostuu neljästä osasta enimmäisnopeuden mukaan: hidas (korkeintaan 56,5 km/h), keskinopea (korkeintaan 76,6 km/h), nopea (jopa 97,4 km/h) ja moottorietienopeus (korkeintaan 131,3 km/h). Nämä syklin osat simuloivat kaupungeissa ja esikaupungeissa ajamista sekä ajoa kaupunkien ulkopuolisilla teillä ja moottoriteillä.

Menettelyssä otetaan huomioon myös kaikki ajoneuvon valinnaiset varusteet, jotka vaikuttavat aerodynamiikkaan, vierintävastukseen ja ajoneuvon massaan, ja sitä kautta CO2-arvoon, joka heijastaa yksittäisen ajoneuvon ominaisuuksia. Tämän myötä lisävarusteet voivat vaikuttaa päästölukemiin, joten autoyksilön arvot mukaan lukien autoveron perusteena oleva CO2-arvo on aina ajoneuvokohtainen ja vahvistuu auton tyyppihyväksyntätodistuksesta auton valmistuttua. Hinnastoissa esitetty CO2 arvo on arvio tai yleisin arvo ja autovero määräytyy aina autoyksilön mukaan.

Ladattavien hybridien kulutus- ja CO2-lukemissa ilmoitetaan usein WLTP-testisyklin laskennalliset painotetut arvot (kun autoa ladataan verkkovirralla testisyklin mukaisesti). Lukemat eivät ole vertailukelpoisia polttomoottoriautojen WLTP-yhdistetty-arvoihin.

Henkilöautojen tieliikenteen polttoaineenkulutus ja päästöt

WLTP-testimenettely ei pysty huomioimaan kaikkia mahdollisia muuttujia. Esimerkiksi yksittäisen kuljettajan ajotyyli vaikuttaa päästöihin ja kulutukseen, verrattuna laboratorio-olosuhteissa tehdyissä testeissä saatuihin arvoihin. Päästöjen ja polttoaineenkulutuksen tyyppihyväksyntä perustuu tarkoin määriteltyihin, avoimesti dokumentoitaviin, objektiivisiin ja toistettavissa oleviin testausmenetelmiin.

Laboratoriossa mitattujen päästöjen ja kulutuksen välillä tulee kuitenkin jatkossakin olemaan eroa ajoneuvon käyttöön oikeassa ajossa, johtuen yksittäisen kuljettajan ajotavasta (esim. kiihdytykset ja jarrutukset) ja -käyttäytymisestä (esim. ilmastointilaiteen käyttö) sekä liikenne- ja sääolosuhteista. Laboratoriotesti tehdään lämpimissä sisätiloissa, joten ero kylmiin olosuhteisiin on huomattava.

Standardoidulla laboratoriotestillä voidaan siis saada arvoja, joilla eri ajoneuvoja ja automalleja voidaan verrata keskenään.

RDE-ajosykli (Real Driving Emissions) täydentää WLTP-mittausta EU:ssa

WLTP-testiin kuuluu oikeassa ajossa tehtävä RDE-testi. Testin tarkoituksena on seurata typen oksidipäästöjä, ei hiilidioksidipäästöjä tai kulutusta. RDE-testi ei ole samalla tavoin toistettavissa kuin laboratoriossa tehtävät mittaukset. Jos samaa ajoneuvoa ajetaan useita kertoja RDE-testissä, tulokset poikkeavat aina edellisistä mittauksista, sillä esimerkiksi pysähdysten määrä ja säätilan muutokset vaikuttavat mittaustuloksiin.

Lue lisää WLTP-mittauksesta Autoalan tiedotuskeskuksen sivuilta.